Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF.

§1 ÄNDAMÅL

Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra intresse för radiostyrt modellflyg.

SRFK skall verka för att såväl nybörjare som erfarna ges möjlighet till utveckling och stimulans genom klubbens verksamhet.

SRFK skall stödja medlemmar som representerar klubben i nationella och internationella tävlingar.

§2 FIRMA

SRFK:s firma är STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB och tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§3 MEDLEMSKAP

Medlemskap i SRFK ansökes genom inbetalning av fastställd medlemsavgift. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan befaras att vederbörande kommer att motarbeta klubbens intresse eller häftar i skuld till förening för modellflyg.

Har ej styrelsen avslagit ansökan om medlemskap inom två månader är medlemskap beviljad.

Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen.

Har ansökan avslagits återbetalas inbetalt belopp till sökande. Genom beslut på årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.

§4 UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP:

Medlemskap kan upphöra genom att medlem begär utträde eller medlem uteslutes ur klubben.
Medlem får ej uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen har:

– Försummat att betala stadgad avgift till klubben.

– Motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål.

– Uppenbarligen skadat klubbens intressen.

– Brutit mot dessa stadgar.

– Brutit mot utfärdade regler för de flygfält klubben använder.

– Uppträtt klandervärt i samband med modellflyg.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän berörd medlem erhållit tillfälle att yttra sig. Medlemmen har att avge eventuella yttrande inom 30 dagar efter det att styrelsen har översänt eller på annat sätt delgivit medlemmen skälen till uteslutning.

Sedan beslutet om uteslutning fått bindande verkan får klubben ej kräva den uteslutne medlemmen på årsavgifter eller andra föreskrivna avgifter till klubben.

§5 MEDLEM

Medlemmen har:

-Rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för klubbens medlemmar.

-Rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter.

-Skyldighet att följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom klubben.

-Inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§6 AVGIFTER

Medlem skall betala medlemsavgift som fastställes av årsmötet. Medlemsavgiften inkluderar avgiften till SMFF. Tillhör medlem flera klubbar skall dock endast en av dessa betala avgift till SMFF.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, avgiften till SMFF betalas av SRFK.

§7 MÖTEN

Förslagsrätt och rösträtt tillkommer varje medlem. Vid beslut om ansvarsfrihet för styrelsen har styrelseledamot dock ej rösträtt. Årsmötet är SRFK:s högsta beslutande organ. Årsmöte hålles under november månad. Extra möte för särskilda frågor. Styrelsen får kalla till extra möte då så erfordras. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte då revisorerna så kräver eller då det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens medlemmar. Underlåter styrelsen att inom fjorton dagar kalla till extra möte får den som krävt mötet kalla till detta. Skriftlig kallelse till årsmötet eller extra möte skall jämte dagordning översändas till medlemmarna tre veckor före mötet. Vid extra möte får endast i dagordning upptaget ärende avgöras. Årsmöte eller extra möte är beslutmässigt då minst 6% av klubbens medlemslista är närvarande eller dock minst 9 medlemmar. Motioner skall vara inlämnade sju dagar före årsmötet om styrelsen skall kunna avge yttrande vid möte.

§8 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTE FÖR SÄRSKILD FRÅGA

Årsmöte:
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet behörigen har utlysts.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet.
6. Val av rösträknare.
7. Kommittéernas och styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller motion som inlämnats till styrelsen.
13. Val av:
– Klubbens ordförande för en tid av två år. Ordförande väljs udda årtal.
– Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Kassör och säkerhetsansvarig väljs udda årtal och övriga jämna årtal.
– En suppleant av två med för dem fastställd turordning för en tid av två år.
– Två revisorer och en revisorsuppleant för en tid av ett år. I detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga.
– En ledamot av valberedningen av två för en tid av två år. En ledamot i valberedningen får vara styrelseledamot. En ledamot skall utses till sammankallande.
– Erforderligt antal ytterligare ledamöter som årsmötet beslutar, exempelvis kommittésammankallande, väljes på ett år.
14. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får ej avgöras om de ej finns med på dagordningen för mötet.
EXTRA MÖTE FÖR SÄRSKILDA FRÅGOR:
Dagordning för extra möte för särskild fråga skall omfatta punkterna 1 t.o.m. 6 ovansamt det ärende som mötet skall behandla.

§9 STYRELSE

SRFK:s styrelse handhar klubbens angelägenheter och förvaltning i enligt med dessa
stadgar och andra vederbörligen fattade beslut.
Det åligger styrelsen särskilt att:
– Verkställa av årsmötet fattade beslut.
– Planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
– Ansvara för att förvalta klubbens medel.
– Förbereda årsmöten.
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, säkerhetsansvarig samt det ytterligare antal ledamöter årsmötet beslutar. Styrelsen väljs av årsmötet för en tid som sägs i § 8. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i enlighet med fastställd turordning för tiden till och med nästa årsmöte. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer, dock minst fyra gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter har kallats och minst hälften av dem är närvarande vid sammanträdet. Vid sammanträdet skall protokoll föras, avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§10 VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/10–30/9. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ett årsmöte till och med nästkommande årsmöte. Medlemsavgiften bör följa kalenderår men nya medlemmar
som inträder i klubben efter 30/9 bör erhålla medlemskap även för nästkommande år.

§11 BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR

ORDFÖRANDEN är klubbens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl klubbens stadgar som övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs.
VICE ORDFÖRANDE skall: Under kortare tid ersätta ordförande och det arbete som normalt understår ordförande att driva. Detta sker då ordförande av olika skäl inte kan fullfölja sina plikter men sitter kvar på posten med avsikt att återupptaga sitt arbete.
SEKRETERAREN skall:
– Förbereda styrelsens sammanträden och klubbens möten.
– Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
– Förvara skrivelser.
– Följa upp att fattade beslut verkställs.
– Föra medlemsmatrikel.
KASSÖREN skall:
– Bevaka att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.
– Se till att klubben söker de bidrag från stat, kommun m.fl. som finns att få.
– Driva in fodringar och verkställa utbetalningar samt se till att det finns verifikationer över dessa.
– Svara för klubbens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra kassabok över klubbens räkenskaper.
– Årligen upprätta balans och resultaträkningar.
– Svara för försäkringsfrågor inom klubbens verksamhet.
– Utarbeta underlag för budget.
SÄKERHETSANSVARIGE skall:
– Ansvara för att säkerhetsregler utarbetas för klubbens fält och att styrelsen skall ta del av förslagen.
– Att följa och uppfölja de förslag på säkerhetsregler som kommer från SMFF.
– Att på bästa möjliga sätt få klubbmedlemmar att efterleva dessa regler.
– Vid brott mot säkerhetsreglerna, inhämta rapport och meddela styrelsen om det inträffade.

§12 REVISION

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna klubbens räkenskaper, mötesprotokoll, medlemsmatrikel samt övriga handlingar som revisorerna önskar när som helst de så begär. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskap er för det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmöte.

§13 BESLUT, OMRÖSTNING

Beslut fattas med acklamation (ja eller nejrop) eller efter omröstning om så begärs av medlem. Vid omröstning skall mötet tillfrågas om omröstning skall ske som öppen eller sluten omröstning. Omröstning sker som sluten om medlem så begär. Med undantag för i §14 och § 15 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika rösteantal det förslag som biträdes av ordföranden. Är ordföranden ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§14 STADGEÄNDRING

Förslag om ändring av dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast sista dagen på det räkenskapsår som tillämpas enligt våra stadgar. Förslag om ändring av dessa stadgar skall översändas till samtliga medlemmar minst tre veckor före årsmöte med styrelsens yttrande. Beslut om ändring fattas med 2/3 -dels majoritet. Stadgeändring skall delges SMFF.

§15 UPPLÖSNING

För att besluta om SRFK:s upplösning skall äga giltighet erfordras årsmöte eller extra möte:

– Att mötet är vederbörligen utlyst.
– Att kallelse särskilt anger att sådan fråga skall förekomma.
– Att icke fem av klubbens medlemmar röstar emot upplösning.
Vid eventuell upplösning av SRFK tillfaller dess egendom annan förening för modellflyg inom regionen eller SMFF.
Ladda ned stadgar i PDF format: